The Microscopy Society of Thailand | สมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย

 

On behalf of the Australian Microscopy and Microanalysis Society, it is our pleasure to welcome you to the 19th International Microscopy Congress (IMC19), to be held from 9-14 September 2018, in the stunning new International Convention Centre (ICC Sydney) right in the heart of Sydney.

We anticipate that the Congress will attract over 2,000 scientists working within and outside the microscopy sector. There will be a large interactive trade exhibition where leading suppliers are set to launch ground-breaking new instruments.

The Congress theme is ‘’Microscopy: Bridging the Sciences

Website: http://imc19.com/

 โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ New !!! 

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 36th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST36)

 


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเลือกจากสมาคมกล้องจุลทรรศน์แห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The36th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST36) ร่วมกับทางสมาคมฯ ซึ่งในการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวจะเน้นเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีด้านกล้องจุลทรรศน์กับงานด้านเกษตรศาสตร์ ชีวภาพ การแพทย์ เคมี วัสดุศาสตร์ รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านจุลทรรศนศาสตร์ ซึ่งการประชุมวิชาการเป็นพันธะกิจที่สำคัญประการหนึ่ง ที่ให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ได้เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน และได้สร้างเครือข่ายงานวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านวิชาการและการเรียนการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการจัดการประชุมพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ในการประชุมวิชาการดังกล่าวเพื่อใช้ในการประชุมในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารประกอบการประชุมให้มีความเหมาะสม

จึงขอเชิญชวนบุคลากร นิสิต และผู้สนใจทุกท่าน ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 36th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST36)
โดยสามารถส่งผลงานออนไลน์ได้ที่ 
https://goo.gl/ksBmNT ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2561 ประกาศผลการประกวดทาง Email และ Website สมาคมฯ และ งานประชุม MST36 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ศึกษาข้อมูลได้ที่เวปไซต์ www.sci.ku.ac.th

.....................................................................................................................................................................................................................

ประกาศผู้ได้รับทุน เพื่อการนําเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IMC19

ณ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 9-14 กันยายน พ.ศ. 2561

ประเภทสมาชิกสามัญ

1.  ศ. ดร. เฉลียว ศาลากิจ

หมายเลขสมาชิก: P245

การเบิกจ่าย

ผู้รับทุนนำส่งใบเสร็จฉบับจริง ของค่าเดินทาง หรือค่าลงทะเบียน หรือค่าที่พักซึ่งมีรายละเอียดผู้จ่ายดังนี้

นาม : สมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย (The Microscopy Society of Thailand)
ที่อยู่ : 272 ถ. พระราม6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
        (272
Rama VI Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand)
เลขที่ใบกำกับภาษี
: 0993000151666

โดยส่งหลักฐานการเบิกจ่ายมาที่ ผศ. ดร. อัมพร เวียงมูล
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

 

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านจุลทรรศนศาสตร์ในปี 2018-2020

IMC2018 in Sydney (international conference) http://imc19.com/
MC2019 in Berlin (national conference) http://www.microscopy-conference.de/
EMC2020 in Copenhagen (European conference) http://www.emc2020.eu/
MC2021 in Vienna (D-A-CH conference) 

 
 Welcome to the web site of the Microscopy Society of Thailand (MST)


The Microscopy Society of Thailand (MST) is a non-profit organization devoted to the promotion of education, research and practice of microscopy and microanalysis techniques in diverse areas, including biological, medical, physical and materials sciences.

The objectives of MST are to encourage academics, researchers and specialists within Thailand, and to promote all fields of microscopy and microanalysis e.g. light microscopy, scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, scanning-transmission electron microscopy, atomic force microscopy, scanning probe microscopy, etc.

MST’s major activities are including the annual conference and workshops, the publishing of the annual conference proceedings, journal and newsletters, and the co-ordination of activities with other organizations outside Thailand having similar objectives.


President

 

ดร. ชัญชณา ธนชยานนท์
Dr. Chanchana 
Thanachayanont
National Metal and Materials Technology Center
News & Workshop
 • > News
 • > Workshop

 • Contact us
  MST Member Relation and Information
  Dr. Natthaphol Chomsaeng
  E-mail : natthapholc@gmail.com

  Web Administrator Dr. Sankum Nusen          E-mail : sankum.n@cmu.ac.th